Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miejski w Szczyrku - Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa

Symbol wydziału: GKUHiR
Nazwa: Referat Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa
Telefon: 033 829-50-26 Faks: 033 817-87-63
E-Mail: sekretariat@szczyrk.pl
Godziny urzędowania: pon.-pt. 7.15-15.15, wt. 8.00-16.00
WWW: http://www.um.szczyrk.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 42' 54.87"N, 19° 01' 27.26"E  


Personel wydziału
Mariusz Pindel Kierownik GKUHiR
Dominika Bistyga Inspektor GKUHiR
Danuta Byrdy Podinspektor GKUHiR
Małgorzata Gębala Podinspektor GKUHiR
Zając Katarzyna Inspektor GKUHiR, Inspektor; Personel GKUHiR, Inspektor
Karol Kołaszewski Podinspektor GKUHiR
Marcin Kubica Podinspektor GKUHiR
Tomasz Laszczak Młodszy Referent GKUHiR
Sanetra Magdalena Personel GKUHiR; Podinspektor GKUHiR Więcej ... [Więcej ...]
Anna Moroń Podinspektor GKUHiR
Jarosław Płonka Personel GKUHiR, Stażysta
Magdalena Ślazyk Podinspektor GKUHiR
Justyna Witkowska Podinspektor GKUHiR

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
040 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
041 Wnioskowanie o udział w programach i projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
272 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
414 Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci
600 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące kształtowania i ochrony środowiska
602 Programy, projekty, analizy z zakresu ochrony środowiska
604 Informacje o środowisku i jego ochronie
606 Wnioskowanie o ściganie za wykroczenia określone w przepisach prawa dotyczących ochrony przyrody i środowiska
6120 Ustanawianie form ochrony przyrody
6121 Utrzymywanie form ochrony przyrody
6122 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
6123 Zwierzęta i rośliny podlegające ograniczeniom przewozowym
6124 Rekultywacja gruntów rolnych
6125 Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
6131 Zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów
6132 Nakładanie kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew, krzewów
6140 Ochrona zwierząt gospodarskich i domowych
6142 Zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych
6152 Zezwalanie na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
621 Programy, projekty, analizy z zakresu wprowadzania do środowiska substancji lub energii, gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem
6220 Ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko
6222 Zgłaszanie eksploatacji instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia
6224 Pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza
6230 Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi
6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami
6233 Zezwalanie na prowadzenie odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów
6234 Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania lub unieszkodliwiania odpadów
6236 Nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
624 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
6320 Ustalanie stref ochronnych ujęć wody
6321 Studium ochrony przeciwpowodziowej
6322 Odszkodowania w związku z zalaniem gruntów podczas powodzi
6323 Nakazy usunięcia drzew i krzewów
6324 Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód
6331 Naruszenie stanu wody na gruncie
6341 Pozwolenia wodnoprawne
6580 Informacja geologiczna
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6725 Roszczenia w związku ze zmianą wartości nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
6727 Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń, itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
6740 Pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
6742 Zezwolenia na wejście w teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót budowlanych
6743 Zgłaszanie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych, rozbiórki, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
6810 Ewidencja nieruchomości
6823 Zakup nieruchomości
6825 Komunalizacja mienia Skarbu Państwa
6826 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
6830 Rozgraniczanie nieruchomości
6840 Sprzedaż nieruchomości
6843 Opłaty za użytkowanie wieczyste
6845 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem
6850 Użyczanie nieruchomości
6873 Wspólnoty gruntowe
7003 Nadzorowanie i monitorowanie realizacji przekazanych zadań z zakresu prowadzenia gospodarki komunalnej
7011 Przygotowanie inwestycji komunalnej
7013 Realizacja i odbiór inwestycji komunalnych
7021 Utrzymanie i eksploatacja obiektów i urządzeń komunalnych
7031 Zlecanie podmiotom zewnętrznym świadczenia usług komunalnych
710 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu gospodarowania budynkami, mieszkaniami i lokalami
7226 Współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego
7230 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7242 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
7332 Poświadczanie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej
7340 Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij