Wyszukiwanie
Informacje
Urząd Miejski w Szczyrku - Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny

Symbol wydziału: OrSa
Nazwa: Referat Ogólno-Organizacyjny i Społeczno-Administracyjny
Telefon: 033 82-950-00 Faks: 033 817-87-63
E-Mail: sekretariat@szczyrk.pl
WWW: http://www.um.szczyrk.pl
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
49° 42' 54.87"N, 19° 01' 27.26"E  


Personel wydziału
Zofia Kociołek Inspektor OrSa; Kierownik OrSa, Kierownik Więcej ... [Więcej ...]
Kinga Byrdy Podinspektor OrSa
Bartosz Chrapek Starszy informatyk
Katarzyna Górny Dziennik Podawczy; Sekretariat
Anna Jakubiec Inspektor OrSa Więcej ... [Więcej ...]
Renata Jękot Dziennik Podawczy; Podinspektor OrSa
Waluś-Jasica Judyta Dziennik Podawczy; Sekretariat
Serowik Justyna Podinspektor OrSa
Barbara Marek Dziennik Podawczy; Sekretariat Więcej ... [Więcej ...]
Ewelina Marek Sekretariat
Iwona Sadrija Podinspektor OrSa; Sekretariat
Anna Szostak Podinspektor OrSa Więcej ... [Więcej ...]
Marcelina Wojtal Dziennik Podawczy; Sekretariat
Krzysztof Wolicki Starszy informatyk

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0002 Sesje rady gminy
0003 Wnioski i interpelacje radnych
0007 Uchwały rady gminy
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady gminy
0021 Posiedzenia (zebrania) organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy
0050 Zbiór zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0052 Upoważnianie osób (podmiotów) do działania w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako organu gminy
0058 Wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
006 Zawieszenie organów gminy (zarząd komisaryczny)
007 Działania interwencyjne organów administracji rządowej w ramach nadzoru nad organami gminy
0120 Statut gminy i jego zmiany, statuty jednostek pomocniczych oraz inne sprawy z zakresu ich organizacji
0121 Organizacja (w tym tworzenie, likwidacja) urzędów obsługujących organy gminy
0123 Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ich organizacja
013 Herby, flagi, emblematy, insygnia, odznaczenia, medale lub inne symbole gminy i jej jednostek
0140 Wdrażanie systemu zarządzania jakością
0147 Prowadzenie i koordynacja działań w systemie zarządzania jakością
015 Usprawnianie organizacji urzędów, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania
020 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące udziału gminy w tworzeniu i działalności innych jednostek oraz nadzoru właścicielskiego gminy
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania gminy z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień gminy z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań gminy i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania gminy i jej jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0341 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współpracy gminy oraz jej jednostek organizacyjnych w sprawach zagranicznych
0632 Planowanie w komórkach organizacyjnych
0642 Sprawozdawczość statystyczna
065 Analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja
0710 Zbiór aktów prawa miejscowego
0717 Z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
113 Narady (zebrania) pracowników
1410 Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych oraz wykazu tych informacji dla poszczególnych klauzul
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
1412 Udostępnianie informacji niejawnych
142 Ochrona danych osobowych
1430 Obsługa merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
1612 Ewidencja druków ścisłego zarachowania
1613 Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków
1620 Rejestr teczek (rejestr klas końcowych)
1621 Dzienniki korespondencyjne dla dokumentacji o różnych klauzulach niejawności
1622 Dziennik wykonanej dokumentacji
1623 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych zawierającej informacje niejawne między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1640 Ewidencja zbiorów bibliotecznych
1642 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań
1710 Kontrole zewnętrzne w podmiotach
1711 Kontrole przeprowadzane przez podmioty w jednostkach im podległych
1712 Kontrole wewnętrzne w podmiocie
1713 Udział podmiotów w kontrolach przeprowadzonych przez inne organy lub jednostki organizacyjne
1714 Książka kontroli
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2001 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw kadrowych
2002 Wykazy etatów
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2004 Umowy zbiorowe i ich negocjowanie
2010 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach administracyjnych
2011 Otrzymane od organów i jednostek zewnętrznych regulacje, wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu spraw administracyjnych
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2110 Konkursy na stanowiska w urzędach
2111 Konkursy na stanowiska w jednostkach podległych
2120 Obsługa zatrudnienia kierownictw urzędów oraz kierownictw jednostek podległych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników urzędów
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników urzędów
2123 Rozmieszczanie i wynagradzanie kierownictw jednostek podległych
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników urzędów
2131 Opiniowanie i ocenianie kierownictw jednostek podległych
2140 Staże zawodowe
2141 Wolontariat
2142 Praktyki
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2151 Prace zlecone bez składki na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2161 Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne
2162 Karanie
2163 Postępowanie dyscyplinarne
220 Akta osobowe osób zatrudnionych
221 Pomoce ewidencyjne do akt osobowych
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
223 Legitymacje służbowe
224 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
230 Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy
231 Działania w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka w pracy
2320 Wypadki przy pracy
2321 Wypadki w drodze do pracy i z pracy
2330 Warunki szkodliwe
2331 Rejestr warunków szkodliwych
2332 Choroby zawodowe
2340 Dowody obecności w pracy
2341 Absencje w pracy
2342 Rozliczenia czasu pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2351 Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze itp.
2352 Urlopy bezpłatne
236 Dodatkowe zatrudnienie osób zatrudnionych oraz umowy o zakazie konkurencji
2401 Służba przygotowawcza
2403 Dokształcanie pracowników
2411 Zaopatrzenie rzeczowe osób zatrudnionych
2412 Opieka nad emerytami, rencistami i osobami niepełnosprawnymi
2414 Wspieranie osób zatrudnionych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ulg na przejazdy
2422 Legitymacje ubezpieczeniowe
2423 Dowody uprawnień do zasiłków
2424 Emerytury i renty
2425 Ubezpieczenia zbiorowe, pracownicze, itp.
2430 Organizowanie i obsługa opieki zdrowotnej
2431 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy
2501 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
2511 Dokumentacja techniczna prac remontowych
2512 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń
253 Ubezpieczenia majątkowe
254 Ochrona mienia własnej jednostki
255 Ochrona przeciwpożarowa
2600 Źródła zaopatrzenia
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2610 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2612 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2614 Konserwacja i remonty środków trwałych
2615 Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna środków trwałych
2630 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich
2631 Ewidencja środków transportu
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2633 Użytkowanie obcych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
2635 Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej
4464 Dowóz uczniów do szkół
500 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące wyborów i referendów, spisów powszechnych
5010 Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
5011 Spisy wyborców
5012 Udostępnianie danych z rejestru i spisów wyborców
502 Obsługa organizacyjna wyborów
503 Obsługa organizacyjna referendów
5040 Gminne biura spisowe
5041 Rachmistrze spisowi
5042 Nadzorowanie prac spisowych
5043 Popularyzacja spisów powszechnych
5310 Zgromadzenia i imprezy masowe
5311 Zbiórki publiczne
5312 Mniejszości narodowe
5313 Repatrianci
5315 Przekazywanie do publicznej wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów.
5320 Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy
5321 Poświadczanie własnoręczności podpisu
5340 Obywatelstwo
5341 Ewidencja ludności
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
5343 Sprawy meldunkowe
5344 Obsługa dowodów osobistych
5345 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych
5362 Odpisy zupełne, skrócone i wielojęzyczne aktów stanu cywilnego
5520 Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy
5522 Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się organizowaniem i niesieniem pomocy i ratunku
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5531 Monitorowanie działalności centrów zarządzania kryzysowego
5532 Planowanie i prognozowanie działań w wypadku wystąpienia zagrożeń miejscowych oraz ich analizowanie
5533 Planowanie i organizowanie systemów ostrzegania ludności
5534 Organizacja łączności alarmowej
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5540 Programowanie i analizowanie działalności straży pożarnej
5541 Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej
5542 Szkolenie funkcjonariuszy straży pożarnej
5543 Wyposażenie w sprzęt służb przeciwpożarowych
5544 Planowanie zabezpieczenia gminy przed powodzią oraz analizowanie zagrożenia
5545 Akcje przeciwpowodziowe
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5552 Organizacja formacji obronnych
5553 Ocena stanu przygotowań obrony cywilnej
5554 Organizacja ewakuacji ludności
5555 Zaopatrzenie ludności i zakładów pracy w sprzęt obronny
5556 Baza służąca obronie cywilnej
5557 Popularyzacja obrony cywilnej oraz szkolenia w tym zakresie
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
5561 Organizowanie systemu kierowania obronnością
5562 Przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
5563 Przygotowanie obiektów i dróg o znaczeniu obronnym na potrzeby obronne państwa
5564 Organizacja jednostek zmilitaryzowanych
5565 Nakładanie obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obronności i ich wykonywanie
5566 Przeznaczanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele świadczeń na rzecz obronności oraz wykonywanie tych świadczeń
5567 Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie oraz za szkody wynikłe z utrzymania przedmiotów świadczeń rzeczowych
5568 Realizacja zadań na rzecz wojsk sojuszniczych wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS)
5570 Organizacja kwalifikacji wojskowej
5571 Działalność komisji kwalifikacyjnej
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
5573 Reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny
800 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu ochrony zdrowia
8010 Programy w zakresie ochrony zdrowia
8011 Udział w programach i projektach zewnętrznych w zakresie ochrony zdrowia
8020 Stan prawny i własnościowy zakładów opieki zdrowotnej
8023 Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej
8030 Organizacja i realizacja działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
8031 Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną
8050 Ochrona zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi
840 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij